تفسیر سورہ مبارکہ طہ جلسہ ۴۱ آیات ۸۳ تا ۸۹ آیت اللہ جوادی آملی
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

Ali Ghelich – Sobh-e Ghadir | علی قلیچ – صبح غدیر

لغو
بالا