تفسیر سوره مبارکه حمد جلسه ۴۲ بیانات آیت الله محمد محمدی ری شهری 1
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آیا انسان تکامل یافته نسل سایر حیوانات است؟ (نقد نظریه تکامل در خلقت انسان)

لغو
بالا