تعرفه اشتراک کاربران

تعرفه اشتراک کاربران

یک روز رایگان

یک ماهه

یک ماهه
100
هزار تومان
 • قیمت پایه
 • دسترسی نامحدود به بانک سوال
 • دسترسی نامحدود به آرشیو ویدئویی
 • دسترسی نامحدود به آرشیو پادکست
 • دسترسی نامحدود به آرشیو مقالات
 • دسترسی نامحدود به آزمونها
انتخاب محبوب همه

سه ماهه

سه ماه
285
هزار تومان
 • %5 تخفیف
 • دسترسی نا محدود به بانک سوال
 • دسترسی نا محدود به آرشیو ویدئویی
 • دسترسی نا محدود به آرشیو پادکست
 • دسترسی نا محدود به آرشیو مقالات
 • دسترس نامحدود به آزمونها

شش ماهه

شش ماه
540
هزار تومان
 • %10 تخفیف
 • دسترسی نا محدود به بانک سوال
 • دسترسی نا محدود به آرشیو ویدئویی
 • دسترسی نا محدود به آرشیو پادکست
 • دسترسی نا محدود به آرشیو مقالات
 • دسترسی نا محدود به آزمونها

یکساله

سالانه
960
هزار تومان
 • %20 تخفیف
 • دسترسی نا محدود به بانک سوال
 • دسترسی نا محدود به آرشیو ویدئویی
 • دسترسی نا محدود به آرشیو پادکست
 • دسترسی نا محدود به آرشیو مقلات
 • دسترسی نا محدود به آزمونها