با شنیدن و تامل در کلام خدا آرامش را تجربه کنیم
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

روش ترک گناه و کنترل نفس

لغو
بالا