اگه تو دوراهی موندی و نمیتونی تصمیم بگیری ،حتماا این ویدیو رو ببین 🛑
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

دنیا و تاریخ برای رنج‌های ما هیچ ارزشی قائل نیست

لغو
بالا