انسان باید ببیند چه چیزی را فدای چه چیزی می کند سخنرانی آیت الله جاودان 11 4 93
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آیا انسان تکامل یافته نسل سایر حیوانات است؟ (نقد نظریه تکامل در خلقت انسان)

لغو
بالا