از نظر روانشناسی علت دین گریزی افراد یا جوامع در چیست ؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

از نظر روانشناسی نسبت دین با تلقین در رفتارسازی چیست ؟

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
0 دیدگاه ها
123 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
دکتر امیر مهرداد خسروی
بالا