از لحظه مرگ تا ورود به قبر چه اتفاقاتی می افتد؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

دنیا و تاریخ برای رنج‌های ما هیچ ارزشی قائل نیست

لغو
بالا