آیا پیامبر در غیر تلقی وحی خطا داشته است ؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

روش ترک گناه و کنترل نفس

لغو
بالا