آموزش معادلات دیفرانسیل – جلسه 28 – معرفی فاکتور انتگرال
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آیا انسان تکامل یافته نسل سایر حیوانات است؟ (نقد نظریه تکامل در خلقت انسان)

لغو
بالا