آموزش طرز کار با چرخ خیاطی (درس اول آموزش خیاطی از پایه)
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

لوازم مورد نیاز برای شروع خیاطی (درس دوم آموزش خیاطی از پایه)

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
0 دیدگاه ها
69,782 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا