آموزش زبان فرانسه مقدماتی سطح (A1.1) – جلسه 7 – اعداد 20 تا 69
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آیا انسان تکامل یافته نسل سایر حیوانات است؟ (نقد نظریه تکامل در خلقت انسان)

لغو
بالا