آموزش زبان فرانسه مقدماتی سطح (A1.1) – جلسه 7 – اعداد 20 تا 69
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

روش ترک گناه و کنترل نفس

لغو
بالا