آموزش زبان فرانسه مقدماتی سطح (A1.1) – جلسه 6 – اعداد از 1 تا 20
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

Ali Ghelich – Sobh-e Ghadir | علی قلیچ – صبح غدیر

لغو
بالا