آموزش زبان فرانسه مقدماتی سطح (A1.1) – جلسه 11 – حروف تعریف معرفه
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

روش ترک گناه و کنترل نفس

لغو
بالا