آموزش زبان فرانسه مقدماتی سطح (A1.1) – جلسه 11 – حروف تعریف معرفه
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

Ali Ghelich – Sobh-e Ghadir | علی قلیچ – صبح غدیر

لغو
بالا