آموزش زبان فرانسه مقدماتی سطح (A1.1) – جلسه 10 – تلفظ 1
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آیا انسان تکامل یافته نسل سایر حیوانات است؟ (نقد نظریه تکامل در خلقت انسان)

لغو
بالا