آموزش زبان آلمانی سطح مقدماتی – استاد ریحانه اخواص، قسمت 5: یادگیری دو حرف اضافه
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آیا همسرم به من خیانت می کند ؟

لغو
بالا