آموزش استاتیک – جلسه 6- ادامه بحث نیروهای داخلی و خارجی، اصل انتقال‌پذیری، تعریف لنگر (گشتاور) نیرو
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آیا انسان تکامل یافته نسل سایر حیوانات است؟ (نقد نظریه تکامل در خلقت انسان)

لغو
بالا