آموزش استاتیک-جلسه 5 – جمع‌بندی خواص بردارها، شروع بحث اجسام صلب، نیروهای داخلی و خارجی
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آیا انسان تکامل یافته نسل سایر حیوانات است؟ (نقد نظریه تکامل در خلقت انسان)

لغو
بالا