آموزش استاتیک -جلسه 13: ادامه تعادل اجسام صلب سه‌بعدی، شروع بحث مرکز سطح و مرکز جرم
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

Ali Ghelich – Sobh-e Ghadir | علی قلیچ – صبح غدیر

لغو
بالا