آموزش استاتیک -جلسه 13: ادامه تعادل اجسام صلب سه‌بعدی، شروع بحث مرکز سطح و مرکز جرم
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آیا انسان تکامل یافته نسل سایر حیوانات است؟ (نقد نظریه تکامل در خلقت انسان)

لغو
بالا