آموزش استاتیک – جلسه 10: شروع بحث تعادل اجسام صلب، مفهوم تکیه‌گاه و انواع شرایط تکیه‌گاهی
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آیا انسان تکامل یافته نسل سایر حیوانات است؟ (نقد نظریه تکامل در خلقت انسان)

لغو
بالا