آموزش استاتیک – جلسه 10: شروع بحث تعادل اجسام صلب، مفهوم تکیه‌گاه و انواع شرایط تکیه‌گاهی
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

Nov 23, 2016 – Meeting with Ayatollah Javadi

لغو
بالا