آموزش آشنایی با سایت کدال– قسمت 5 – نحوه انتشار اطلاعیه‌ها در کدال و فرایند آن
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

Nov 23, 2016 – Meeting with Ayatollah Javadi

لغو
بالا