آشنایی با رشته مدیریت بازرگانی همراه با دکترعلی بنیادی – دانشگاه علم و صنعت
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

Ali Ghelich – Sobh-e Ghadir | علی قلیچ – صبح غدیر

لغو
بالا